ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


Open Innovation : Smart Factory & IoT 2023-07-12 15:53:46


สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของของสำนักงาน ป.ป.ช. 2023-07-03 11:20:45


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการ กนอ. มอบโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” 2023-06-21 10:28:20


ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงานของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2023-06-09 12:11:10


กนอ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบขนส่งสีเขียว (Green Logistic) ” (ฟรี!) 2023-06-02 08:34:23


กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระยะยาวสำหรับรถจักรยานยนต์ 2023-05-08 14:55:39