นาง พจนี ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการ

นาย ทรงศักดิ์ ชื่นตา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นาง บานชื่น เพ็งชัย

นักบริหารทั่วไป 7

น.ส กมลพัชร์ เชิดชูบัณทิต

นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 7

นายบัญฑิต ลอมโฮม

พนักงานขับรถยนต์ 4

นาย สมชาย แก่นจันทอง

พนักงานขับรถยนต์ 4

น.ส วิจิตรา แสงหิรัญ

นักบัญชี 8

น.ส สิรินุช อินประถม

นักบัญชี 7

น.ส ธัญพิชชา ศรีเลขา

นักบัญชี 5

นาย ไพฑูร วงษ์งาม

นายช่าง 8

นาง ภัทรียา รัตนจงเกียรติ

นักวิทยาศาสตร์ 8

-

นักวิทยาศาสตร์ 5

นาย สัญญา จันทร์โท

วิศวกร 8

นาง รัตนาภรณ์ จำนงค์เล็ก

นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 7

นาย กิตติภัฏ ภาคสวัสดิ

วิศวกร 7

นาย เนติพงษ์ สวนทอง

วิศวกร 5

นาง เกศสุดา มาตร์มงคล

นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 8

น.ส นวลจันทร์ สีไสวพร

นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 8