ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

บุคลากรส่วนผู้บริหาร


นาย คงวุฒิ ยอดพยุง

ผู้อำนวยการ

นาย สัญญา จันทร์โท

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บุคลากรส่วนงาน บริการทั่วไป


นาง บานชื่น เพ็งชัย

นักบริหารทั่วไป 7

นางสาว กมลพัชร์ เชิดชูบัณทิต

นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 7

นาย สมชาย แก่นจันทอง

พนักงานขับรถยนต์ 4

บุคลากรส่วนงาน บัญชีและการเงิน


นางสาว สิรินุช อินประถม

นักบัญชี 8

นางสาว ธัญพิชชา ศรีเลขา

นักบัญชี 6

บุคลากรส่วนงาน ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและบรรเทาอุบัติเหตุ/อุบัติภัย


นาย ไพฑูร วงษ์งาม

นายช่าง 8

นางสาว วชิราภรณ์ ชามน้อย

นักวิทยาศาสตร์ 5

บุคลากรส่วนงาน กำกับการประกอบกิจการ/อนุญาติใช้ที่ดินและอนุญาติก่อสร้าง


นางสาว รัตนาภรณ์ กิมิฬาร์

นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 7

นาย กิตติภัฏ ภาคสวัสดิ

วิศวกร 7

นาย เนติพงษ์ สวนทอง

วิศวกร 5

บุคลากรส่วนงาน สิทธิประโยชน์


นาง เกศสุดา มาตร์มงคล

นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 8

นางสาว นวลจันทร์ สีไสวพร

นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 7