ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ประวัตินิคมอุตสาหกรรมบางปู

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ปีที่ก่อตั้ง : 2520

ผู้อำนวยการนิคม : นายคงวุฒิ ยอดพยุง

โทรศัพท์ : 0-2709-3450

โทรสาร : 0-23230730-1

E-mail : bangpoooffice@gmail.com
Website : www.ieat-bangpoo.go.th/

สถานที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ

สถานที่ตั้ง

กิโลเมตรที่ 34-37 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ และ ต.แพรกษา อ.เมือง จ. สมุทรปราการ

สำนักงานนิคม

649 ม. 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-3450
โทรสาร : 0-2323-0730-1