ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. นิคมฯบางปู จัด กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 2019-08-17 09:36:28


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป. และพนักงาน สนป. ร่วมกันกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 2019-07-24 14:49:36


วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-13.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนป. เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการช่วยเหลือและติดตามการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี 2562 2019-07-23 15:46:59


วันที่ 27 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2019-06-27 13:08:49


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. สนป. ร่วมกับ ฝพม. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2019-06-27 09:39:35


วันที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 09:00 น.-12.00 น. สนป. จัดอบรม การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 2019-06-27 09:38:31