ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ CSR ทั้งหมด


โครงการ กนอ. มอบโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2567


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานด้านการลงทุนและบริการใบอนุญาตของเกาะชวาตะวันออก


โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน


"โครงการเยี่ยมเยียนชุมชน" ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ชุมชนคลองหัวลำภู


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับผู้แทนบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการเฝ้าระวังคูคลองสาธารณะ


กนอ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Let’s Zero Together ปลูก เพื่อ ลด สู่อนาคตที่ยั่งยืน