ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ CSR ทั้งหมด


กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562


มอบของสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562


กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ นิคม โรงงาน ชุมชน ครั้งที่ 28


กนอ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอบางสะพาน


รักษ์ทะเล รักษ์สุขภาพ


อบรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน