ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนบริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ้งโซน จำกัด ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) ผู้แทนบริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมแพรกษา  ผู้แทนบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ผู้แทนบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ผู้แทนบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการนิคมอุตสาหกรรมบางปู และตัวแทนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) และนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผน "โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า (Factory & Partner Visit) ปีงบประมาณ 2566”