ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. สนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับชุมชนและสถานพยาบาลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจำนวน 1,000 ชุด ภายใต้โครงการ "สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19" โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในส่วนของการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองโดยใช้ Antigen test kit (ATK) ไปจนถึงการรักษาตนเองที่บ้าน หรือ Home Isolation เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายธาดา สุนทรพันธุ์ รผก.ปก.2 นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผช.ผวก.ปก.2 และนายคงวุฒิ ยอดพยุง ผอ.สนป. เข้าร่วม ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู