ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์นายธาดา สุนทรพันธุ์ (รผก.ปก.2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีนายประทีป เอ่งฉ้วน (รผก.ปก.1) นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ (ผช.ผวก.ปก.2) และนายยงยุทธ  สุวรรณบุตร ( สส.สมุทรปราการ เขต2) เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ใันวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ คณะทำงานที่ประกอบไปด้วยส่วนงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น  ชลประทานในพื้นที่ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็น การดำเนินการป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และแนวทางการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด