นายทรงศักดิ์ ชื่นตา ผช.ผอ.สนป. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนป.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2021-03-27 09:10:15

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายทรงศักดิ์  ชื่นตา ผช.ผอ.สนป. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนป.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Committee ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ สนป. โดยเชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมเพื่อรับฟังแผน/ผลการดำเนินงานด้าน Eco และ Csr ของปีงบประมาณ 2563 และปี 2564 รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นต่อแผนงานการจัดกิจกรรม Eco และ Csr