วันอังคารที่ 22 ก.ย.63 ผอ.สนป. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

2020-09-28 13:49:55

วันอังคารที่ 22 ก.ย.63 ผอ.สนป. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนารับฟังการชี้แจงแนวทางและความคืบหน้าในการออกกฏหมายกรณีการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ ประจำปี 2563 /การยื่นคำขอฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-pp) รวมถึงมาตรการและการบริหารการจัดการน้ำท่วมของสนป. โดยมีวิทยากรจากกองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ สนญ.และ Gusco เป็นผู้บรรยายซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟัง :จำนวน 100 ท่าน