รผก.ปก.2 และ ผอ.สนป. เข้าร่วมการหารือในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจ

2020-08-20 09:37:06

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 รผก.ปก.2 และ ผอ.สนป. เข้าร่วมการหารือในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้มีมาตรการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น (วิสาหกิจชุมชน) เป็นการยกระดับ การเกษตรและเกษตรแปรรูปกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเบาและกิจการท่องเที่ยวชุมชน ณ บริษัท เดลต้าฯ