สนป.จัดประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2020-03-30 15:06:28

วันที่ 5 มี.ค.2563 สนป.จัดประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Committee ครั้งที่ 1/2563  เวลา 9:30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 สนป. โดยเชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมเพื่อรับฟังแผนผลการดำเนินงานด้าน Eco และ Csr ของปีงบประมาณ 2562 และปี 2563 รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการทำแผน Eco และ Csr ในปีต่อไป