ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“เอ็มเอฟซี”) มีความประสงค์ที่จะขอเข้าพบเพื่อแนะนำทีมงาน แนะนำบริษัท และแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อบริหารสภาพคล่องแก่ท่าน โดยเอ็มเอฟซีเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมแห่งแรกของประเทศและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน เอ็มเอฟซีมีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ