ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เรียน ท่านผู้ประกอบการ
ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจรเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากสะพานบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ท้ายบ้าน-บางตำหรุ ระหว่าง กม.40+161.500 - กม.40+500 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567