ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประจำปีงบประมาณ 2567