ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ (CSR)สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) นำโดยนายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1, นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผช.ผวก.1, นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผช.ผวก.2, นายคงวุฒิ ยอดพยุง ผอ.สนป., นายสัญญา จันทร์โท ผช.ผอ.สนป., ผู้พัฒนา, คู่ค้าร่วม, พนักงานสนป., ผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ และผู้ประกอบการในนิคมฯ  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 10.30 น. โดยมีการถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อาหารสนป. ต่อด้วยการตักบาตรอาหารแห้งร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1