ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ (CSR)สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับผู้แทนบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
จัดโครงการเฝ้าระวังคูคลองสาธารณะ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยการนำนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายโดยรอบพื้นที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วและลักษณะทางกายภาพก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะในเบื้องต้น