ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ชุมชนสัมพันธ์ (CSR)สนป./จังหวัดสมุทรปราการ/ผู้ประกอบการ และพันธมิตร ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี และ นายธาดา สุนทรพันธุ์ รองผู้ว่าการฯ (ปฏิบัติการ 2)  ให้เกียรติกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของกนอ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศให้เท่ากับศูนย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยได้ดำเนินการปลูกต้นโกงกาง จ