สนป. ต้อนรับคณะนักเรียนจากชุมชนโดยรอบเทศบาลนครนนทบุรี

2020-03-30 14:57:50

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 สนป. ต้อนรับคณะนักเรียนจากชุมชนโดยรอบเทศบาลนครนนทบุรี เป็นโครงการเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน สถานศึกษาและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และระบบสาธารณูปโภคของนิคม จำนวน 120 คน