วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. นิคมฯบางปู จัด กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

2019-08-17 09:36:28

วันศุกร์ที่  16  สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.00 น. นิคมฯบางปู จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก( สถานตากอากาศบางปู) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดกิจกรรม และมีท่านรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม นายจักรรัฐ เลิศโอภาส ให้เกียรติร่วมกิจกรรม โดยในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,500 คน แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การร่วมปลูกต้นแสมขาวจำนวน 910 ต้น และ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่ของป่าชายเลน ที่มีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะแผ่นดินจากน้ำทะเล และเป็นพื้นที่ในการอนุบาลสัตว์ทะเล