รผก.ปก.2 และ ผอ.สนป. เข้าร่วมการหารือในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจ
รายละเอียด
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2563
รายละเอียด
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับ บจก.มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล
รายละเอียด
สนป.จัดประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รายละเอียด
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นอาคารควบคุมตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
รายละเอียด
สนป. ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่เข้ารับรางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว
รายละเอียด