ieat.bpo@gmail.com 02-709-3450

ข่าวประชาสัมพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 สนป. จัดกิจกรรม โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการดำเนินงาน โดยมีผู้ประกอบการในนิคม หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและชุมชน เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 1,300 คน กิจกรรมในงานจะมีการร่วมกันปลูกต้นแสมขาว 900 ต้นและการเก็บขยะบริเวณริมเขื่อน